Databeskyttelseserklæring 

I. Generelt 

1. Informationer om indsamlingen af persondata

I følgende meddelelse informerer vi dig om vores indsamling af persondata i forbindelse med anvendelsen af vores side. Persondata er alle data, der kan bruges til at identificere dig som person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

Den ansvarlige part i henhold til artikel 4 afsnit 7 i EU's generelle forordning om databeskyttelse er Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Tyskland, telefon: 49(0)511-87989280, e-mail: daektest@delti.com, Website: www.daektest.com (herefter 2«ansvarlig«, se også vores kolofon). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på datenschutz@delti.com eller via vores postadresse stilet til "databeskyttelsesrådgiveren".

Som udgangspunkt er det muligt at benytte vores website uden at der bearbejdes persondata. Vedrørende de teknisk overførte (personrelaterede) data fra dig til os, bedes du være opmærksom på nedenstående forklaringer. For det tilfælde, at vi i forbindelse med enkelte funktioner gør brug af eksterne serviceydere eller ønsker at bruge dine data i reklameøjemed, gør vi dig i nedenstående tekst opmærksom på de enkelte procedurer desangående. Til sidst nævner vi også de fastlagte kriterier vedrørende varigheden af datalagringen. 

2. Formål og retsgrundlag for databearbejdningen

Med mindre andet er beskrevet eller konkretiseret, er formålet med vores databearbejdning at udvikle og fremme vores virksomhed.

Vi gør brug af forskellige retsgrundlag til denne databearbejdning

 • Hvis du giver samtykke til bestemte procedurer vedrørende bearbejdning af persondata, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. i GDPR (efterfølgende også kun angivet som "samtykke").
 • Hvis behandlingen af persondata er nødvendig for indledningen eller opfyldelsen af en kontrakt, hvis (mulige) kontraktpartner er den samme som den berørte person, f.eks. hvis du tilmelder dig denne tjeneste (anmeldelsesplatform), og databearbejdningen er nødvendig for at kunne levere den dertil knyttede serviceydelse, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. b i GDPR (efterfølgende også kun angivet som "kontraktopfyldelse").
 • Hvis bearbejdningen af persondata er nødvendig for opfyldelse af en juridisk forpligtigelse, f.eks. til opfyldelse af skattemæssige arkiveringspligter, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. c i GDPR.
 • Hvis bearbejdningen af persondata er nødvendig med henblik på at beskytte livsvigtige interesser tilhørende den berørte person eller en anden fysisk person, f.eks. hvis en besøgende er kommet til skade på vores lager, og vedkommendes data i den forbindelse er nødt til at blive videregivet til en læge og/eller et hospital, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. d i GDPR.
 • Bearbejdningen af persondata kan i henhold til artikel 6 I lit. f i GDPR være tilladt, hvis databearbejdningen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse på vegne af vores virksomhed eller tredjepart, så længe den berørtes interesser, grundrettigheder og grundfriheder ikke vejer tungere end disse (i det efterfølgende også bare kaldet "berettiget interesse"). Vi betragter vores virksomhedsaktiviteter som en grundlæggende berettiget interesse, idet vi derigennem sikrer vores medarbejderes arbejdspladser og tilfredsstiller vores aktionærer. Dette forhold er tillige omfattet af den europæiske lov, der udtrykkeligt beskriver omfanget af berettigede virksomhedsinteresser. Dermed må man formode en berettiget interesse, hvis den berørte person og virksomheden har et kundeforhold (betragtning 47, sætning 2 i GDPR) eller hvis persondataene bearbejdes med henblik på direkte marketing.
 • Hvis vi uden samtykke sender e-mailmarketing med egne, lignende produkter til registrerede brugere, som har givet os deres e-mailadresse i forbindelse med profiloprettelsen, og hvis vi i forbindelse med dataindsamlingen har gjort opmærksom på denne anvendelsesmulighed samt brugerens ret til når som helst at modsætte sig føromtalte dataindsamling, uden at dette koster andet end overførselsudgifterne i henhold til basistariffen, sker dette under påberåbelse af § 7 afsnit 3 i konkurrenceloven.

 3. Dine rettigheder

Vedrørende persondata har du følgende rettigheder over for os:

 • retten til informationer om de indsamlede data,
 • retten til korrektion eller sletning,
 • retten til at kræve indskrænket bearbejdning,
 • retten til at gøre indsigelse mod bearbejdningen,
 • retten til dataportabilitet.

Herudover har du ret til at indgive en klage hos datatilsynet, hvis du er utilfreds med bearbejdningen af dine persondata. Dine rettigheder er anført i 3. kapitel i GDPR. Det ansvarlige datatilsyn er den regionale tilsynsførende myndighed i delstaten Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, Tyskland https://www.lfd.niedersachsen.de.

4. Indsigelse mod eller tilbagekaldelse af samtykke til bearbejdning af dine data

Hvis du har givet os dit samtykke til bearbejdning af dine data, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det herefter vores evne til at kunne bearbejde dine persondata på pålidelig vis.

Hvis vi støtter os til føromtalte interesseafvejning vedrørende bearbejdningen af dine persondata, kan du gøre indsigelse mod bearbejdningen. Dette gælder især, hvis bearbejdningen ikke er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med dig, hvilket vi demonstrerer i nedenstående beskrivelse af de enkelte funktioner. Ved udøvelse af en sådan indsigelse, beder vi dig fremlægge grunden til at vi ikke må bearbejde dine persondata. I tilfælde af en begrundet indsigelse gennemgår vi sagen, hvorefter vi indstiller, justerer eller forklarer dig de tvingende nødvendige og beskyttelsesværdige årsager, der ligger til grund for den fortsatte bearbejdning af dine data.

Selvsagt kan du når som helst gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine persondata i reklameøjemed og til dataanalyse. Du kan informere os om din indsigelse via kontaktoplysningerne angivet under punkt 1.

5. Modtagere og modtagerkategorier i forhold til dine persondata

Oplysningerne om vores kunder er vigtige for os, idet de hjælper os med at forbedre vores serviceudbud. De indsamlede oplysninger videregives udelukkende til tredjepart i følgende omfang:

Tilknyttede virksomheder: Delticom videregiver persondata (og brugerdata) til de tilknyttede virksomheder og disses datterselskaber i forbindelse med ordreafvikling.
Disse virksomheder er enten underlagt nærværende databeskyttelseserklæring eller følger retningslinjer, der yder mindst lige så meget beskyttelse som denne databeskyttelseserklæring.

Tjenesteudbydere: Vi hyrer andre virksomheder og enkeltpersoner til at afvikle opgaver for os. Eksempler herpå er f.eks. pakketjenester, forsendelse af breve eller mails, afvikling af betalinger (kreditkort, automatisk debitering og køb per efterkrav), aktualisering af vores kundelister, analyse af vores databaser, reklameaktiviteter og kundeservice. Disse tjenesteydere får adgang til persondata, som er nødvendige for at de kan udføre deres arbejdsopgaver. De har dog ikke lov til at anvende dem til andre formål. Herudover er de forpligtet til at behandle disse oplysninger i henhold til relevante love om databeskyttelse.

Tjenesteydere uden for EU/EØS: Vi kan ikke udelukke, at vores underleverandører anvender andre tjenesteydere i tredjelande. Vi forpligter i henhold til artikel 28 afsnit 4 i GDPR samtlige tjenesteydere til at overholde tilstrækkelige og passende garantier i overensstemmelse med artikel 44 og følgende sider i i GDPR (overførsel til tredjelande).

I forlængelse af hver eneste bestillingsproces har du mulighed for at deltage i en rundspørge. Du kan i samme forbindelse vælge at give os tilladelse til at videregive dine data til tredjepart i forbindelse med reklamefremstød. Vi videregiver kun dine data til udvalgte samarbejdspartnere eller sender tilbud på vegne af andre virksomheder, hvis du aktivt tilvælger denne option. I det omfang dette sker, modtager denne virksomhed hverken dit navn, din adresse eller andre oplysninger, der afslører din identitet. Rundspørgen og samtykket til videregivelse af dine data til tredjepart i reklameøjemed er nøje adskilt. Det vil sige, at du også kan udfylde marketing-rundspørgen uden at give samtykke til videreformidling af dine data til tredjepart og omvendt. Retsgrundlaget udgøres af artikel 6 afsnit 1 lit. i GDPR ("Samtykke").

Beskyttelse gennem Delticom og tredjepart: Vi offentliggør kundekonti og personlige kundedata, hvis loven kræver det, eller hvis en sådan videreformidling er nødvendig for at leve op til vores almene forretningsbetingelser eller andre indgåede aftaler. Det samme gælder i tilfælde, hvor en sådan udlevering er nødvendig for at beskytte vores, vores kunders og tredjeparts rettigheder. Dette omfatter dataudveksling med virksomheder, der er specialiseret i forebyggelse og minimering af misbrug og kreditkortbedrageri. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at virksomhederne i denne sammenhæng ikke får udleveret data med henblik på nogen former for salgsøjemed, der strider imod bestemmelserne i denne databeskyttelseserklæring.

Frivillig datavideregivelse: Når du har afgivet din anmeldelse, har du mulighed for frivilligt at deltage i en marketing-rundspørge, der har til formål at hjælpe os med at forbedre vores servicebud yderligere.
Eksempel: Nyhedsbreve sendt på vegne af samarbejdspartnere. Retsgrundlaget udgøres af artikel 6 afsnit 1 lit. i GDPR ("Samtykke").

6. Kriterier for lagring af persondata

Vi bearbejder og gemmer persondata i henhold til retsgrundlagene fremlagt i denne erklæring. Hvis dataene ikke længere er nødvendige med henblik på indledning eller opfyldelse af en kontrakt, slettes de i henhold til den gældende juridiske opbevaringsfrist. I den forbindelse er vi f.eks. pålagt skatte- og opbevaringstekniske opbevaringspligter på henholdsvis 6 og 10 år i henhold til § 257 HGB eller § 147 AO.

Persondata, som er indsamles og vises inden for rammerne af en testberetning, gemmes indtil du selv sletter dem, gør indsigelse over for dataanvendelsen eller vi indstiller den pågældende serviceydelse. Skulle en testberetning være genstand for en juridisk konflikt (f.eks. en klage, overtrædelse af konkurrenceloven eller den industrielle ejendomsret eller andre forhold af strafferetlig relevans), gemmes oplysningerne samt dine øvrige data under hele varigheden af den juridiske konflikt. Med udgangspunkt i forældelsesloven gemmes dine oplysninger herefter i yderligere tre år begyndende fra det efterfølgende år. Gældende retsgrundlag er i den forbindelse artikel 6 afsnit. 1 lit. f GDPR ("berettiget interesse").

Hvis vi besvarer øvrige spørgsmål uden at befinde os i et løbende kontraktforhold med dig, gemmer vi denne kommunikation i tre år med udgangspunkt i forældelsesloven, dette med mindre ovenstående handels- og skattetekniske opbevaringsfrister kræver yderligere lagring. Denne treårige dataopbevaring sker ud fra vores berettigede interesse i forhold til et eventuelt behov for retligt forsvar i forbindelse med frembragte fordringer baseret på vores indsamling af informationer. Gældende retsgrundlag er i den forbindelse artikel 6 l lit. f i GDPR ("berettiget interesse").

7. Nyhedsbrev

Du har mulighed for at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev, f.eks. via https://www.daektest.com/web/pages/newsletter. Vi sender udelukkende nyhedsbrevet, hvis du har givet samtykke til dette, eller der foreligger en retlig tilladelse.

Med henblik på at forhindre, at nogen tilmelder fremmede e-mailadresser til vores nyhedsbrev mod ejerens viden og vilje, bruger vi den såkaldte double-opt-in-metode. Det vil sige, at du efter tilmeldingen til nyhedsbrevet modtager en bekræftelsesmail. Tilmeldingsprocessen føres til protokol med henblik på at opfylde vores retlige dokumentationspligter.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du når som helst bede om at blive afmeldt via https://www.daektest.com/web/pages/newsletter, f.eks. via vores kontaktformular, du kan også sende os en e-mail på daektest@delti.com. Fremadrettet vil du også kunne administrere disse indstillinger via funktionen "Min konto", som du finder under din brugerkonto.

Retsgrundlaget for databearbejdning i tilfælde af samtykke er artikel 6 afsnit 1 s. 1 lit. a i GDPR. Foreligger der intet samtykke, er retsgrundlaget § 7 afsnit 3 i konkurrenceloven.

 8. Ændring af databeskyttelseserklæringen

Med udgangspunkt i loven og/eller af driftsorganisatoriske årsager, kan det fremadrettet blive nødvendigt at foretage ændringer eller tilpasninger af vores databeskyttelseserklæring, også med kort varsel. Vær opmærksom på den aktuelle udgave af vores databeskyttelseserklæring.

 II. Databearbejdning i forbindelse med enkeltstående anvendelsestyper

 1. Indsamling af persondata ved besøg på vores website

Ved ren informativ brug af vores website, det vil sige hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører informationer til os, indsamler vi kun de persondata, som din browser formidler til vores server. Hvis du ønsker at besøge vores website, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi kan vise dig websitet og garantere stabiliteten og sikkerheden:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indhold af besøget (den konkrete side på websitet)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Den overførte datamængde
 • Website, hvorfra brugeren tilgår vores website
 • Browser
 • Operativt system og overflade
 • Browsersoftwarens sprog og version

I tillæg til føromtalte data gemmer vi desuden cookies på din computer i forbindelse med din brug af vores website. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk via din anvendte browser. Den ansvarlige for anbringelsen af disse cookies (i dette tilfælde os), får derigennem adgang til bestemte informationer. Cookies kan ikke udføre nogen programmer eller overføre vira til din computer. De har til formål at gøre internetsiden mere brugervenlig og effektiv på alle områder. Retsgrundlaget for denne databearbejdning udgøres af artikel 6 afsnit. 1 s. 1 lit. f i GDPR ("berettiget interesse").

2. Kontakt

Når du kontakter os via e-mail eller vores kontaktformular, gemmer vi dine angivne data (din e-mailadresse, eventuelt dit navn og telefonnummer), så vi kan besvare din henvendelse. Disse data sletter vi så snart lagringen ikke længere er nødvendig, eller vi indskrænker bearbejdningen, hvis der foreligger lovpligtige opbevaringspligter.

Hvis du er registreret bruger hos os, og du f.eks. har spørgsmål eller vil klage over vores serviceydelse (anmeldelsesplatform), udgøres retsgrundlaget for databearbejdningen af artikel 6 afsnit 1 s. 1 lit. b i GDPR ("Kontraktopfyldelse"). Hvis du ikke er kunde hos os, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 afsnit. 1 s. 1 lit. f i GDPR ("berettiget interesse").

 3. Yderligere funktioner og anvendelsesmuligheder på vores website

Udover den rent informative brug af vores website, tilbyder vi forskellige serviceydelser, som du kan bruge ved interesse. I den forbindelse vil du i de fleste tilfælde skulle afgive yderligere persondata, som vi bruger til at stille den ønskede serviceydelse til rådighed. For disse data gælder ovenstående grundsætninger vedrørende databearbejdning.

I forbindelse med bearbejdning af dine data gør vi delvist brug af eksterne serviceudbydere. Disse er nøje udvalgt af os, og er pålagt at overholde alle vores anvisninger i forbindelse med ordreafviklingen.

Herudover kan vi videregive dine persondata til tredjepart, hvis dette er nødvendigt i forhold til kampagnetilbud, konkurrencer, kontrakter eller lignende serviceydelser, som vi udbyder i samarbejde med eksterne partnere. Du finder nærmere oplysninger om dette når du indtaster dine persondata eller i beskrivelsen af tilbuddet.

Hvis vores serviceudbydere eller partnere har sæde i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), informerer vi dig om følgerne af dette faktum i beskrivelsen af tilbuddet.

4. Anvendelse af cookies

Dette website benytter følgende cookietyper, hvis omfang og funktionalitet forklares nærmere nedenfor:

Midlertidige cookies slettes automatisk, så snart du lukker din browser. Til denne cookietype hører frem for alt sessionscookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-ID, som gør det muligt at samle alle din browsers forskellige anmodninger om websiteadgang fra samme session. Derved kan vi genkende din computer, når du besøger vores website igen. Disse session-cookies bliver slettet, så snart du logger ud eller lukker din browser.

Permanente cookies slettes automatisk efter en fastlagt tidsramme, der varierer alt efter den anvendte cookietype. Du kan når som helst slette disse cookies i dine browserindstillinger.

Du kan konfigurere dine browser-indstillinger i henhold til dine ønsker, og f.eks. afvise cookies fra tredjepart eller afvise samtlige cookies uanset afsender. Vi gør dig opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktionerne på dette website.

Vi anvender desuden cookies for at kunne identificere dig ved efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os, eller med henblik på at vurdere effektiviteten af vores marketingtiltag, f.eks. hvis du finder vej til os via et website fra en bestemt partner eller en bestemt reklame. Disse cookies gemmes i op til 30 dage.

De anvendte flash-cookies registreres ikke via din browser, men via dit flash-plug-in. Herudover anvender vi HTML5 storage objects, som anbringes på din slutenhed. Disse objekter gemmer de nødvendige data uafhængigt af din anvendte browser. De har heller ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker nogen databearbejdning gennem flash-cookies, skal du installere en passende add-on. Denne finder du f.eks. for Mozilla Firefox under https://addons.mozilla.org/de/firefox/ og for Google Chrome under https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Du kan forhindre anvendelsen af HTML5 storage objects ved at konfigurere din browser og vælge privat tilstand. Herudover anbefaler vi dig regelmæssigt at slette dine cookies og browser-forløb manuelt.

5. Anvendelse af Daektest-brugerkonti (forvaltning af dine testberetninger)

Du kan frivilligt oprette en brugerkonto. Gør du dette, får du adgang til yderligere funktioner og kan ændre din testberetning, føje dine kontaktoplysninger til testberetningen eller selv slette testberetningen. Herudover kan du gemme din interaktion med Delticom.

Hvis du ønsker at oprette en brugerkonto, indsamler vi dit brugernavn, din e-mailadresse, dit efternavn, din valgte adgangskode genereret ud fra vores sikkerhedsstandarder, dit postnummer samt dit bopælsland. Tilmeldingsfunktionen er forhåndsindstillet på den måde, at der ikke offentliggøres yderligere persondata i forbindelse med offentliggørelse af en testberetning.

Dine seneste login-data med dato, dag og klokkeslæt vises og gemmes indtil du selv sletter dem, gør indsigelse over for dataanvendelsen eller vi indstiller den pågældende serviceydelse.

Når du opretter en konto under "Min konto", gemmes dine indtastede data indtil du gør indsigelse. Alle andre data, inklusive din brugerkonto, kan du selv gå ind og slette i kundeområdet. Gældende retsgrundlag er artikel 6 afsnit. 1 s. 1 lit. f i GDPR ("berettiget interesse").

Herudover kan vi bearbejde dine angivne data med henblik på at informere dig om andre interessante produkter fra vores portefølje, ligesom vi kan bruge dem til at sende dig e-mails med tekniske informationer.

III. Cookies/webanalyse/brugerbaseret onlinemarketing

1. Anvendelse af Google Analytics

Dette website anvender Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. ("google.com"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af websitet. De informationer, som cookien indhenter om din anvendelse af dette website, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes her. Hvis IP-anonymiseringen er aktiveret på dette website, vil din IP-adresse dog forinden blive afkortet af Google inden for medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre stater, som er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en server i USA af Google og afkortet der. Efter aftale med udbyderen af dette website vil Google anvende disse informationer til at analysere din anvendelse af websitet, dette med det formål at udarbejde rapporter om website-aktiviteterne og stille yderligere serviceydelser, der er forbundet med anvendelsen af websitet og internettet, til rådighed for website-udbyderen.

Den IP-adresse, som i forbindelse med Google Analytics overføres af din browser, vil Google ikke sammenkøre med andre data hos Google.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser-software hertil; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne gøre brug af samtlige funktioner på dette website. Du kan derudover forhindre Google i at registrere de data, der på websitet er indhentet ved hjælp af cookies og relaterer til din anvendelse af websitet (inkl. din IP-adresse). Dette gør du ved at downloade og installere følgende browser-plugin, som findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dette website anvender Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Derved viderebearbejdes IP-adresserne i forkortet form, og det er dermed ikke muligt at identificere den enkelte bruger ud fra IP-adressen. Anonymiseringen sker ved at IP-adressen bliver anonymiseret som det allerførste i databehandlingen. Den sidste del af IP-adressen bliver fjernet og dermed er den ikke længere personhenførbar.

Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores website og udføre regelmæssige forbedringer. Gennem de indsamlede statistikker kan vi forbedre vores serviceudbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Vedrørende de få tilfælde, hvor dine persondata undtagelsesvist overføres til USA, har Google valgt at underlægge sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er artikel 6 afsnit 1 s. 1 lit. f i GDPR.

Informationer om tredjepartsudbyderen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt databeskyttelseserklæringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dette website anvender desuden Google Analytics til analyse af brugertilstrømningen på tværs af alle enheder, der gennemføres via et bruger-ID. Du kan deaktivere denne analyse af din brug på tværs af alle enheder via din kundekonto. Gå i den forbindelse ind under "Mine data" og herefter "persondata".

Dette website anvender desuden Google Analytics til analyse af de brugerstrømme, der tilgår websitet et bruger-ID. Analysen sker på tværs af alle enheder. Du kan deaktivere denne tværgående brugeranalyse via din kundekonto. Gå i den forbindelse ind under "Mine data" og herefter "persondata".

 2. Google Tag Manager

Vi bruger GTM fra Google Inc. ("Google"). I den forbindelse er det muligt at forvalte website-tags via en overflade. GTM implementerer i den forbindelse tags. Disse tags sætter hverken cookies eller indsamler persondata. Ikke desto mindre udløser GTM yderligere tags, der for deres del godt kan indsamle data. GTM tilgår ikke disse data. Er der foretaget en deaktivering på det enkelte domain- eller cookie-niveau, bibeholdes disse data for samtlige tracking-tags, hvis disse altså er blevet implementeret via GTM. Retsgrundlaget udgøres af artikel 6 afsnit 1 lit f i GDPR (berettiget interesse), med henblik på at kunne præsentere vores serviceydelse på så brugervenlig vis som muligt.

Informationer om tredjepartsudbyderen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Google har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er artikel 6 afsnit 1 s. 1 lit. f i GDPR.

Oversigt over databeskyttelsestiltag: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Dette website anvende webanalysetjenesten Adobe Analytics (Omniture) til at analysere brugen af vores website og udføre regelmæssige forbedringer Gennem de indsamlede statistikker kan vi forbedre vores serviceudbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Vedrørende de få tilfælde, hvor dine persondata undtagelsesvist overføres til USA, har Adobe valgt at tilslutte sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Adobe Analytics er artikel 6 afsnit 1 s. 1 lit. f i GDPR. Det er vores berettigede interesse at forbedre vores service gennem brugeranalyser.

Med henblik på udførelse af denne analyse gemmes cookies (nærmere oplysninger om dette ovenfor under punkt 4) på din computer. De indsamlede informationer gemmes på servere, der bl.a. er beliggende i USA. Vi gør opmærksom på, at dette website ikke vil stå til rådighed for dig i sit fulde omfang, hvis du forhindrer lagringen af cookies. Du kan forhindre lagringen af cookies gennem dine browserindstillinger eller ved at klikke på knappen http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Dette website anvender Adobe Analytics (Omniture) med indstillingerne "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" og „Obfuscate IP-Removed“, der forkorter din IP-adresse med den sidste oktet og erstatter den med en generisk IP-adresse, der altså ikke er personhenførbar. IP-adressen kan dermed ikke henføres til nogen person.

Informationer om tredjepartsudbyderen: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; databeskyttelseshenvisninger: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. Optimizely

Vi bruger webanalyse-servicen "Optimizely", der leveres af Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA. Denne serviceydelse bruger vi til at forbedre og videreudvikle vores tilstedeværelse på nettet. Til dette formål tester vi enkelte sider - f.eks. for at finde frem til den optimale placering af indhold, ligesom vi indsamler statistiske data. Der indsamles ingen persondata i denne forbindelse. Informationerne om din brugeradfærd på dette website sendes til Optimizely i USA, hvor de gemmes på virksomhedens servere. Gældende retsgrundlag for brugen af plug-ins er artikel 6 afsnit. 1 s. 1 lit. f i GDPR ("berettiget interesse"). Det er vores berettigede interesse at forbedre vores service gennem brugeranalyser.

Informationer om databeskyttelse hos Optimizely finder du på: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Du kan deaktivere Optimizely via denne vejledning: https://www.optimizely.com/opt_out.