Generelle anvendelsesbetingelser for www.daektest.com

§ 1. Tjenesteudbyder og kontakt

Tjenesteudbyder af www.reifenfest.com er

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Sådan kan du kontakte os

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (ma.-fr., kl. 7-22)
Telefax: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com

 

Firmaoplysninger

Bestyrelsesformand Rainer Binder
Direktion: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Firmaets hovedsæde: Hannover
Handelsregister byretten i Hannover: HRB 58026
Momsnummer: DE 812759861

§ 2 Gyldighed

(1) www.daektest.com henvender sig til forbrugere, som ønsker at søge oplysninger til sig selv og andre om dæk på internettet. Brugere af siden får gratis brugeranmeldelser og bedømmelser af dæk til motorkøretøjer og motorcykler.

(2) Disse generelle anvendelsesbetingelser er gældende i den aktuelle udgave på tidspunktet for anvendelsen (for brugere, som er ikke er registrerede) af www.daektest.com og på tidspunktet for registreringen (for registrerede brugere).

(3) Med brugen af hhv. www.daektest.com og tjenester, som udbydes på denne side,  accepterer brugeren brugen af denne side og de aktuelt gældende anvendelsesbetingelser fuldstændigt.

§ 3 Eget indhold

Delticom AB er i overensstemmelse med den generelle lovgivning ansvarlig for eget indhold, som kan ses inden for rammerne af tjenesterne på www.daektest.com. Ansvarsbegrænsningerne i henhold til § 10 i disse anvendelsesbetingelser er gældende.

§ 4 Indhold fra tredjepart

(1) Delticom AG giver brugeren mulighed for at offentliggøre bestemt indhold på www.daektest.com, så andre brugere kan finde det. Denne mulighed stilles i princippet gratis til rådighed, undtagelser kræver en særskilt aftale. Dette indhold omfatter (efterfølgende benævnt »brugerindhold«):

- bedømmelser af dæk

- brugeranmeldelser

- billeder

- videoer

(2) Et krav på offentliggørelse af brugerindhold kan ikke gøres gældende eller på nogen anden måde fremtvinges eller forlanges. Brugeren har intet krav på offentliggørelse af brugerindhold.

(3) Offentliggørelsen af brugerindhold på www.daektest.com skildrer ikke Delticom AG‹s retligt bindende ytringer eller konstateringer, vurderinger eller anbefalinger, men afspejler derimod kun brugerens mening. Delticom AG tilegner sig ikke brugerindholdet og er ikke ansvarlig for indholdets rigtighed, aktualitet og/eller fuldstændighed.

(4) Delticom AG er hverken forpligtet eller i stand til omfattende at kontrollere og overvåge brugerindholdets retmæssighed. Gøres Delticom AG opmærksom på krænkelser og/eller overtrædelser af lovgivningen, så gør virksomheden alt, hvad der er nødvendigt for at fjerne overtrædelsen. Dette er nærmere reguleret i den nedenstående § 5.

§ 5 Rettigheder og overdragelse af rettigheder

(1) Indhold/oplysninger (f.eks. produkter, mærker, logoer, virksomhedskendetegn etc., oplysninger, rapporter, billeder, videoer), som offentliggøres på www.daektest.com er evt. retligt beskyttede. 

Brugeren giver Delticom AG uden betaling ret til at gemme, mangfoldiggøre og anvende alt oprettet brugerindhold inden for alle yderligere aktuelt bekendte brugs- og udnyttelsesrettigheder og offentliggøre brugerindholdet på et hvilket som helst sted på www.daektest.com eller andre medietjenester, som virksomheden har ansvar for, især ret til at gøre indholdet offentligt tilgængeligt og på anden måde videreformidle det . Brugeren giver Delticom AG ret til at videregive brugerindholdet til tilknyttede virksomheder som underlicensering.

(2) Overdragelsen af rettighederne for brugerindhold gælder principielt uden tidsmæssige begrænsninger. Brugeren kan til hver en tid trække sit samtykke til overdragelsen af rettigheder tilbage ved at slette indholdet.

(3) Brugeren garanterer, at han er ubegrænset berettiget til at overdrage rettighederne til Delticom AG i ovenstående nævnte omfang.

(4) Hvis der er mistanke om, at rettigheder krænkes på www.daektest.com, så meddel dette venligst omgående på info@delti.com, så Delticom AG kan undersøge dette og evt. træffe foranstaltninger til at fjerne denne krænkelse. Delticom AG forbeholder sig retten til at spærre og/eller permanent fjerne brugerindhold samt brugerprofiler.

Delticom AG er desuden berettiget til

- at anvende indholdet til online reklameformål til virksomhedens egne tjenester og til tjenester fra virksomheder, som er forbundet med Delticom AG,

- at give anvendelsesretten videre til tredjepart som underlicensering, såfremt en anvendelse på en tredjeparts online-platforme kræver dette.

§ 6 Oprettelse af brugerindhold

(1) Forudsætningerne for offentliggørelse af brugerindhold kan opfyldes af registrerede og ikke-registrerede brugere.

(2) Brugeren forpligter sig til ikke at oprette indhold, som:

- krænker tredjeparts rettigheder, f.eks. ophavsret, ret til et erhvervsmæssigt anvendt tegn, patentret, varemærkeret eller ejendomsrettigheder.

- er fornærmende, truende, ærekrænkende eller forherliger vold,

- er pornografisk, en negativ påvirkning af unge mennesker, racistisk, tilskynder til had eller på anden måde strafbar/retsstridig,

- er i strid med sandheden,

(3) Minimumsalderen for at oprette brugerindhold er 18 år.

(4) Brugeren må ikke formidle reklame til andre brugere eller tredjepart på www.daektest.com. Dette gælder også for oprettelsen af tilsvarende links. Positiv fremstilling af produkter anses ikke som reklame i denne sammenhæng, hvis forudsætningerne i § 6, stk. 5 overholdes.

(5) Brugernes dækanmeldelser (inklusive udsagnene i brugerprofiler, billedkommentarer, billeder, videoer) skal opfylde de nedenstående forudsætninger. Brugeren

- skal sikre den korrekte tilordning af sin anmeldelse til et dæk

- må kun afgive en anmeldelse, hvis han selv har brugt de dæk, som han anmelder, 

- skal give sandfærdige oplysninger om dæk, deres brugs- og køreegenskaber eller andre forhold/hændelser, 

- må ikke offentliggøre indhold mod betaling eller monetære fordele,

- må ikke oprette en anmeldelse eller et billede, hvis han er medarbejder hos eller ejer af  producenten, som anmeldes, eller forhandler af producentens dæk, eller handler på producentens vegne. Det samme gælder for medarbejdere i virksomheder, som er erhvervsmæssigt forbundet med producenten af dækkene, som anmeldes, eller hvis de handler på disse virksomheders vegne,

- må ikke afgive værdibedømmelser, hvor ærekrænkelse af producenten eller Delticom AG er i centrum, eller som først og fremmest har et andet formål end at afgive en saglig og neutral bedømmelse af et dæk

- må ikke indsende billeder og videoer, hvor personer er afbildet, så de kan identificeres eller billeder, som han ikke har rettigheder til,

§ 7 Databeskyttelse

 (1) Personoplysninger, som brugeren stiller til rådighed på www.daektest.com, anvendes i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser samt vores gældende databeskyttelseserklæring. Den kan læses her .

(2) Udvælgelsen, opbevaringen og overdragelsen af andre brugeres personoplysninger til andre formål end den formålsbestemte brug af tjenesten er forbudt. Brugerne behandler som udgangspunkt personoplysninger, som han kender eller er blevet gjort bekendt med, fortroligt, såfremt disse ikke er blevet offentliggjort af den berettigede selv.

§ 8 Fritagelse

Brugeren forpligter sig til at fritage Delticom AG for alle tredjeparts krav inklusiv hhv. rimelige eller lovmæssigt fastsatte omkostninger i forbindelse med en retssag, som berører på en strafbar krænkelse af brugerrettighederne eller garantien. Brugeren hjælper Delticom AG med at forsvare sig mod sådanne krav, især ved at tilgængeliggøre alle de oplysninger, der kræves til forsvaret.

 § 9 Registrering

(1) Oprettelsen af brugerkonto (registrering) er gratis og til hver en tid mulig for alle brugere.

(2) For en registrering på www.daektest.com skal brugeren være mindst 18 år. 

(3) Enhver bruger forpligter sig til i forbindelse med registreringen at angive rigtige og fuldstændige oplysninger og ikke krænke tredjeparts rettigheder. En krænkelse af tredjeparts rettigheder forekommer blandt andet, hvis en tredjeparts personoplysninger eller andre oplysninger anvendes uden dennes samtykke, f.eks. navn eller e-mailadresse. Flere registreringer er ikke tilladt. Registrerede brugere kan på ethvert tidspunkt lade deres registreringsoplysninger blive ændret eller opdateret.

(4) De registrerede brugere er ansvarlige for den fortrolige behandling af deres hhv. tildelte eller selvvalgte adgangsoplysninger (især adgangskode). Enhver registreret bruger er forpligtet til straks at underrette Delticom AG i tilfælde af tab eller uautoriseret brug af adgangsoplysningerne. Delticom AG er berettiget til at spærre adgangen til brugerkontoen, hvis der er mistanke om, at adgangskoden er blevet anvendt af en uautoriseret tredjepart. Brugeren bliver informeret om dette.

(5) I tilfælde af en overtrædelse af nærværende anvendelsesbetingelser kan Delticom AG slette indhold og oplysninger, som er oprettet af brugeren, eller som kan tilregnes til brugeren. Desuden kan Delticom AG udelukke brugeren midlertidigt eller permanent fra brug af tjenesten.

(6) Ved en strafbar krænkelse af disse anvendelsesbetingelser hæfterer brugeren derudover overfor Delticom AG i kraft af lovgivningen for erstatning af alle heraf opstående direkte og indirekte tab, også formuetab. Retten til yderligere krav forbeholdes.

(7) Brugerkontoen kan til enhver tid uden overholdelse af en frist opsiges ved sletning af kontoen eller med en e-mail til Delticom AG.

(8) Delticom AG forbeholder sig ret til at opsige registreringen med en frist på to uger uden angivelse af grunde. Retten til opsigelse uden varsel af særlige grunde forbliver uberørt. Som særlig grund gælder især en overtrædelse af de pligter, som er nævnt i disse anvendelsesbetingelser.

(9) I tilfælde af en opsigelse eller et andet ophør af aftalen er Delticom AG berettiget til at spærre eller slette det brugerindhold, som brugeren har oprettet. Der er ingen pligt til anvendelse eller spærring.

§ 10 Delticom AG‹s garanti/ansvar

(1) Delticom AG tager ikke ansvar for fuldstændigheden, rigtigheden, retmæssigheden eller andre kvaliteter af oplysningerne, som stilles til rådighed på www.reiftentest.com. Delticom AG udbyder kun disse oplysninger som en orientering for brugeren. Delticom AG tager intet ansvar for, om brugeren er den faktiske indehaver af rettighederne til oprettet brugerindhold.

(2) Desuden tager Delticom AG intet ansvar for, at indholdet på www.daektest.com er fri for virusser eller andre egenskaber, som kan have en skadelig eller ødelæggende virkning. Brugeren er selv ansvarlig for at beskytte sine databeskyttelsesanlæg med hensyn hertil.

(3) Delticom AG hæfter ved kontraktlige eller ikke-kontraktlige krav kun for tab på grund af  forsætlig eller grov uagtsom handling samt for tab, som resulterer af let forsætlig uagtsomme krænkelser af sådanne pligter, som overhovedet muliggør den korrekte gennemførelse af en kontrakt, som er indgået med den pågældende bruger, og som kontraktpartneren derfor kan stole på, opfyldes (kardinalpligter). I sidstnævnte tilfælde er ansvaret begrænset til den skade, som typisk kunne forventes på det tidspunkt, kontrakten blev indgået. Nedenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke ved skade på liv, legeme og helbred, inden for produktansvarslovens anvendelsesområde samt i tilfælde, hvor der ydes udtrykkelige garantier.

§ 11 Udgivelse af websiden

 (1) Delticom AG garanterer ikke for tjenesternes uafbrudte anvendelighed eller tilgængelighed på www.daektest.com, overtager heller ingen garanti og er især ikke ansvarlig for teknisk betingede forsinkelser, afbrydelser eller udfald.

(2) Delticom AG forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel at foretage ændringer, tilføjelser eller slette de tilgængelige oplysninger samt helt eller delvist spærre, ændre, udvide, slette eller bringe offentliggørelsen af www.daektest.com midlertidig eller endegyldigt til ophør.

(3) Ethvert forsøg på at forstyrre den korrekte funktion af www.daektest.com er forbudt, f.eks. ved forsøg på at omgå sikkerhedsfunktioner, ved at fortage ændringer på computersystemer, servere, routere eller andre enheder, som er forbundet med internettet, at skaffe sig uautoriseret adgang til disse enheder eller på den ene eller anden måde forstyrre disse systemers/enheders funktion.

(4) Delticom hæfter ikke for datatab

§ 12. Lovvalg, værneting og andet

(1)Delticom sende erklæringer til brugeren pr. e-mail, fax eller brev, såfremt intet andet er fastlagt i de almindelige forretningsbetingelser. Desuden kan Delticom sende erklæringer til brugeren i en besked i den private www.daektest.com-postboks.

(2)Værnetinget er Hannover, hvor Delticom AG har sin firmaadresse.

(3) Tysk lov finder anvendelse under overholdelse af international privatret og FN‹s internationale købelov.

§ 13 Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i denne aftale er helt eller delvist ugyldige eller på et senere tidspunkt mister sin gyldighed, så berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke. I stedet for den uvirksomme bestemmelse gælder de lovmæssige bestemmelser.